начало | карта | контакти
адвокадски услуги
правни услуги и консултации адвокатска къща Батаков и партньори
Представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Водене на съдебни дела и процесуално . ..

пълен текст
меню
Сфери на дейност
право
Гражданско право
Предоставяне на правно обслужване във всички сфери на гражданското право. Българско гражданство, временно и постоянно пребиваване на територията на Република България на чужденци. Упълномощителни и преупълномощителни сделки. Защита срещу непозволено увреждане.

Дружествено право
Извършване на необходимите регистрации на различни правни субекти: съдебни и данъчни регистрации на еднолични търговци, търговски дружества, неперсонифицирани дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и други; регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании; регистрации в съответните български институции; регистриране на промени в статута на съответните търговски субекти; преобразуване и реорганизация на търговски дружества.

Вещно право
Защита на вещните права (право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути) и на владението. Покупко-продажба на недвижима собственост. Подготовка на нотариални сделки с вещни права.

Семейно право
Правна защита при развод, упражняване на родителски права, бащинство, припознаване, попечителство, осиновяване, делба

Трудово и осигурително право
Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда. Подготовка и изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори. Пълно обслужване на интересите на работодателите. Консултации по проблеми свързани със социалното осигуряване и други.

Облигационно право
Подготовка на предварителни и окончателни договори (покупко-продажби, замени, наеми, заеми за потребление и за послужване, дарение, влог, изработка, поръчка, спогодби, граждански дружества и други). Съдебно и извънсъдебно разваляне на договори. Спогодби. Защита срещу недобросъвестни действия на длъжниците и други.

Административно право
Правна помощ при проблеми, свързани с административните производства. Обжалване по административен и/или съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове. Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и други.

Наказателно право
Квалифицирана правна помощ във всички фази и стадии на наказателното производство - предварително следствие (задържане, разпит на заподозрян, предявяване на обвинението, разпит на обвиняемия, предявяване на следствието и други следствени действия) и съдебно производство. Наказателни дела от частен характер. Предявяване на граждански иск в наказателното производство. Съдебна реабилитация.

Процесуално представителство
Представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Водене на съдебни дела и процесуално представителство.

 
 
начало   |   профил   |   сфери на дейност   |   работа   |   партньори   |   контакти
batakov-bg.com | divnaconsult.com | All Rights Reserved
Created by WebBG.net