начало | карта | контакти
адвокадски услуги
правни услуги и консултации адвокатска къща Батаков и партньори
Правна защита при развод, упражняване на родителски права, бащинство, припознаване, попечителство, осиновяване, делба...

пълен текст
меню
Сфери на дейност
право
Гражданско право
Предоставяне на правно обслужване във всички сфери на гражданското право. Българско гражданство, временно и постоянно пребиваване на територията на Република България на чужденци. Упълномощителни и преупълномощителни сделки. Защита срещу непозволено увреждане.

Дружествено право
Извършване на необходимите регистрации на различни правни субекти: съдебни и данъчни регистрации на еднолични търговци, търговски дружества, неперсонифицирани дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и други; регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди компании; регистрации в съответните български институции; регистриране на промени в статута на съответните търговски субекти; преобразуване и реорганизация на търговски дружества.

Вещно право
Защита на вещните права (право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути) и на владението. Покупко-продажба на недвижима собственост. Подготовка на нотариални сделки с вещни права.

Семейно право
Правна защита при развод, упражняване на родителски права, бащинство, припознаване, попечителство, осиновяване, делба

Трудово и осигурително право
Правна защита на работодателите, включително и представяне пред съда. Подготовка и изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори. Пълно обслужване на интересите на работодателите. Консултации по проблеми свързани със социалното осигуряване и други.

Облигационно право
Подготовка на предварителни и окончателни договори (покупко-продажби, замени, наеми, заеми за потребление и за послужване, дарение, влог, изработка, поръчка, спогодби, граждански дружества и други). Съдебно и извънсъдебно разваляне на договори. Спогодби. Защита срещу недобросъвестни действия на длъжниците и други.

Административно право
Правна помощ при проблеми, свързани с административните производства. Обжалване по административен и/или съдебен ред на индивидуални административни актове или откази за издаване на такива актове. Обжалване на наказателни постановления, издадени по реда на Закона за административните нарушения и наказания и други.

Наказателно право
Квалифицирана правна помощ във всички фази и стадии на наказателното производство - предварително следствие (задържане, разпит на заподозрян, предявяване на обвинението, разпит на обвиняемия, предявяване на следствието и други следствени действия) и съдебно производство. Наказателни дела от частен характер. Предявяване на граждански иск в наказателното производство. Съдебна реабилитация.

Процесуално представителство
Представителство пред всички български и международни съдебни и арбитражни органи. Водене на съдебни дела и процесуално представителство.

 
 
начало   |   профил   |   сфери на дейност   |   работа   |   партньори   |   контакти
batakov-bg.com | divnaconsult.com | All Rights Reserved
Created by WebBG.net